Fracaso escolar: falemos claro

Cónstanme os esforzos moi importantes dunha grande maioría de profesorado pero a dirección do noso centro acaba de facer públicos os datos da 2ª avaliación. En 1º e 2º de ESO só un 30% aproban todo, en 3º un 28%, en 4º de ESO un 24%, en 1º de Bach. un 28% e, en 2º de Bach., un raquítico 24%. De cada 100 alumnos entre 24 e 30 aproban todas as materias e así curso tras curso cun lixeiro incremento a peor nos últimos anos. Temos datos moi parecidos en todos os centros. Cantas promocións máis de alumnado deixaremos que fracasen neste sistema educativo que non e quen de lles dar resposta? Acaso non está a escola, e o noso IES tamén, de costas á sociedade? Para cando menos memorización e exames e máis preparar para aprender pola súa conta, traballando a educación emocional, sabendo que o contacto persoal profe-alumno é a chave para aprender? Sí, educación emocional, con creatividade, mellorando a autoestima e as habilidades sociais para facer fronte as frustracións e sabendo ver o positivo das cousas e o valor, por exemplo, de que o alumnado cré os seus propios contidos. Nunca, nos case 20 anos que levo no ensino, tiña visto tanto alumnado tan queimado, tan asqueado da súa escolarización, que non é o mesmo que educación, e vexo que desgraciadamente isto vai a máis. España lidera o abandono escolar prematuro en occidente cun 22% de alumnado que se marcha antes de tempo da escola, e isto é o cumio do fracaso educativo. Temos que cambiar radiKalmente o noso funcionamento, sobre todo co alumnado máis novo de 1º ESO (11-12 anos) que chega ao noso IES, tendo moi en conta, e a nivel individual, as súas intelixencias múltiples. Dende logo debemos integrar as TIC nas aulas xa que son un medio moi motivador, traballando por proxectos, dun xeito colaborativo, e sen clases maxistrais propias do século XIX. Non se trata de prohibir e desconectar ao alumnado senón máis ben de conectar ao profesorado. O alumnado de 1º ESO ten demasiadas materias e moitos profesores pero, incluso as leis e decretos o recomendan, podemos agrupalas en ámbitos de coñecemento. Vexamos, por exemplo, as dúas linguas e ciencias socias conformarían o ámbito lingüístico-social, as matemáticas e as ciencias o ámbito científico-matemático e a música e a plástica sería o ámbito artístico. Así, xunto coa ligua estranxeira, a educación física e a materia de libre configuración (por exemplo creación audiovisual) reduciríamos moito a carga de materias e profes e, consecuentemente, facilitaríamos moito a súa transición da escola ao IES, curso tras curso moi traumática para familias e alumnado. Pero claro, existen “outros poderosos” que tamén debemos afrontar coma o xeito de avaliar, as rúbricas están a resultar moi ben, e o sistema de exames tradicional que todos sabemos non funciona para aprender (memorizo-vomito-esquezo). E xa non serven excusas “e que as leis…”, “sempre o fixemos así” ou “non teño formación”.Como educadores temos o deber ético e legal de nos formar (tamén no mes de xullo) e, por suposto, de nos coordinar e de mellorar a conexión escola-familias-sociedade de cara a que o noso alumnado non suspenda, non repita, non fracase, non abandone e chegue tan contento ao noso instituto coma cando marcha del.

Proxecto TableTea. Dispositivos Móbiles en 4º PDC

 

Panorama

Aprendizaxe nas puntas dos nosos dedos

Alumnado touchscreen que atopa nos dispositivos móbiles motivación para aprender

Mobilidade e flexibilización progresiva e irreversibles

Aprendizaxe moito máis persoalizado e diferenciado

Aprender a calquera hora, en calquera lugar e de múltiples xeitos

Aprendizaxes centrados no alumnado

O proxecto

Comezando polo nome, a pouca creatividade de Alfredo, chamésmolle coordinador TAC xa que non queda outro cargo no centro 😉 fai que o pobre non coñeza o pensamento diverxente. Por iso TableTea; o río Tea pasa pola beira do noso IES e imos traballar con tabletas…TableTea 😉 O nome non vai ser o mellor deste proxecto…

Dende logo, negarémonos a recibir o premio á innovación no ensino que concede a Fundación Telefónica 😉 e nunca imos estar á altura dos concedidos en SIMO educación ;). O noso vai ser algo moito máis grande. TableTea é un proxecto colaborativo de aula no que o alumnado vai traballar con dispositivos móbiles de baixo custe integrando as novas tecnoloxías no seus aprendizaxes dende outubro de 2013 a xuño de 2014, sempre que a nova rede WIFI do centro non pete e non nos corten á electricidade ou a calefacción.

Os grupo seleccionados nunha primeira fase son 4º ESO (Diversificación Curricular) e  PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial) de carpintaría.

Por que tabletas?

En primeiro lugar, e non menos importante, porque tivemos opción a unha promoción moi interesante cun prezo axeitado, pola súa conectividade con persoas (redes sociais, blogs, foros) e servizos (sites, aplicacións), pola súa grnade portabilidade, interactividade e integración de medios (cámara de fotos, video ou grabadora de sons).

Obxectivos para a prensa mundial

Crear un contorno novidoso de aprendizaxe para utilización das TIC integrando na clases os múltiples recursos e achegas didácticas que posibilitan os dispositivos móbiles.

Facilitar a interactividade entendida como un aumento das posibilidades de xerar aprendizaxes e espertar intereses máis próximos ao alumnado.

Informar ao alumnado da cantidade de competencias para manexar información e puntos de vista comúns e diverxentes que as tabletas posibilitan nas aprendizaxes de aula.

Innovar e investigar coas tabletas. Entendemos isto como un proceso de cambio planificado e orientado ao logro de mellorar a calidade do noso ensino. Non queremos substituir un recurso por outro, senón modificar e/ou ampliar estratexias respecto das novas esixencias da sociedade.

Compartir estratexias didácticas que inclúan actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras e prácticas cara a unha aprendizaxe autónoma (aprender a aprender) dos coñecementos.

Cooperar e colaborar deseñando un entorno de traballo conxunto, no que poidamos almacenar e compartir a información, comunicarmos e organizarmos dun xeito áxil.

Experimentar que as tabletas e dispositivos móbiles, en xeral, poden utilizarse para novas prácticas docentes máis innovadoras, que fomentan o alfabetismo e a cultura TIC, profundizando na adquisición e xeración de coñecemento.

TAREFAS PRÁCTICAS BÁSICAS INICIAIS

1. Aprender a utilizar Gmail, Drive e Dropbox para xerar e intercambiar documentos

2. Crear e manter un Blog de clase TableTea e os persoais do alumnado

3. Coñecer Slideshare, Prezi  e outras ferramentas para facer presentación dos traballos de clase

4. Crear, utilizar e manter unha conta en Twitter

               Conta Twitter do proxecto: @tableteapdc

                    #tabletasnaclase

5. Elaborar, colgar e intercambiar podcast e vídeos de clase de distinta temática

                   Ex.: que cambiaríades do sistema educativo actual?

6. Coñecer a Realidade Aumentada e o Story Telling

7. Elaborar videotitoriais de axuda sobre distintos aplicacións e aspectos educativos

8. Disfrutar redes sociais educativas: redAlumnos

9. etc